Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Anunci de convocatòria de concurs públic per la provisió d'un lloc de treball
Publicació: 21/08/2017
Referència: 4512
Descripció:

 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ D’UN

LLOC DE TREBALL

Núm. registre de la convocatòria: 2017-11

De 19 de juliol de 2017, de

convocatòria de concurs públic

per a la provisió d’un lloc

de treball de Tècnic, grup 3 per a donar suport a l’Agència de Qualitat i Avaluació

Sanitàries de Catalunya (AQuAS), d’ac

ord amb les condicions específiques que

s’indiquen i amb les condicions generals que es fixen a continuació.

CONDICIONS GENERALS

1. Característiques del lloc de treball

Les característiques i funcions del lloc de tr

eball a proveir, i els requisits específics són

els que figuren a l’Annex de Condicions Específiques.

2. Participants

La convocatòria és oberta a tothom que co

mpleixi amb els requisits que es demanen.

3. Procés de selecció

El procés de selecció constarà de les fases següents:

a) Concurs de mèrits

b) Entrevista.

3.1.

Fase de concurs de mèrits

En aquesta fase es valoraran els mèrits que acreditin els aspirants d’acord amb la

puntuació obtinguda en aplicar el barem de mèrits següent i segons la descripció de

llocs de treball de l’AQuAS.

a) Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball proposat, fins a 4

punts.

b) Per experiència en llocs de treball similars, fins a 4 punts.

c) Per coneixements d’idiomes i eines informàtiques, fins a 2 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir mitjançant el barem és de 10 punts. Aquesta

fase és eliminatòria, i per a superar-la cal assolir com a mínim un 50% en els tres

mèrits (acreditació acadèmica, experiència

en llocs de treball similars i coneixements

d’idiomes i eines informàtiques).

3.2. Fase d’entrevista.

L’entrevista versarà sobre qüestions relatives als llocs de treball objecte de la

convocatòria i sobre el currículum presentat per l’aspirant.

La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 6 punts.

Per tal de complementar l’avaluació de l’aspirant, en el decurs d’aquesta fase de

l’entrevista es podrà proposar la realització d’una prova pràctica.

Per resultar adjudicatari de lloc s’haurà d’assolir un mínim de 3 punts en aquesta fase.

4. Òrgan Tècnic de Selecció

L’Òrgan Tècnic de Selecció el componen els membres que figuren a l’Annex de les

condicions específiques.

5. Sol·licituds

El personal interessat a formar part d’aquest procés haurà de trametre la seva

sol·licitud, juntament amb el curriculum vitae, per correu electrònic a l’adreça

convocatories.aquas@gencat.cat indicant en l’assumpte del missatge el codi de la

plaça i el número de registre de la convocatòria a la que es presenten. El model de cv

de l’AQuAS es trobarà publicat al web, juntament amb les bases de la convocatòria, en

format word, que caldrà trametre, un cop completat, en format pdf.

El termini de presentació de candidats per a l’oferta esmentada finalitzarà

el dia 29 de

juliol de 2017, inclòs.

6. Procediment

La resolució de la convocatòria es farà pública a la pàgina web de l’AQuAS i al taulell

d’anuncis.

El període de temps entre la publicació de la convocatòria i la resolució del concurs no

podrà excedir els 45 dies hàbils, en el cas que es superi s’informarà a la pàgina web i

al tauler d’anuncis d’aquest fet.

7. Adjudicació i contractació

Un cop finalitzat el procés de selecció, s’adjudicarà el lloc de treball a l’aspirant que

hagi obtingut la major puntuació, sumant el resultat obtingut en les dues fases de que

consta el procés selectiu.

Notificada l’adjudicació a l’aspirant, aquest, en un termini no superior a 10 dies, l’haurà

d’acceptar expressament. En cas contrari, el lloc de treball s’adjudicarà a l’aspirant

que, havent superat el procés selectiu, el succeeixi en puntuació, i així

consecutivament fins que hi hagi acceptació expressa per part d’un aspirant.

8. Reclamacions

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones

interessades podem interposar demanda davant de la jurisdicció social en el termini

màxim de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació, de

conformitat amb l’article l’art. 69 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la

jurisdicció social.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que

consideren convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 19 de juliol de 2017

Antoni Dedeu Baraldés

Director

ANNEX DE CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria: 2017-11

Codi: AVALUACIÓ-11

Lloc de treball :

Investigador/a

Grup professional i nivell :

Tècnic, grup 3.5

Retribució bruta anual:

24.539,76€

Localitat:

Barcelona

Jornada:

Completa

Incorporació laboral:

Immediata

Tipus de contracte: :

De durada determinada per donar suport tècnic en els

processos de gestió i contractació associats als projectes del Programa Red de

Agencias (Convocatòria 2017) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, finançats amb fons finalistes i subjecte a disponibilitat pressupostària per part

del finançador.

Funcions específiques del lloc de treball:

El candidat o candidata realitzarà tasques d’execució i de suport dels diferents

projectes que l’AQuAS desenvolupa relacionats amb els projectes del Programa Red

de Agencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, i haurà de dur a

terme les següents tasques:

Suport en la coordinació i realització de treballs de camp: concertació

d’entrevistes, realització d’enquestes, transcripcions, bolcatge de dades.

Suport en la recollida, gestió i tractament posterior de la documentació resultant

de treballs de camp

Suport en la confecció de protocols, informes o altres documents de treball

tècnic, incloent-hi el tractament de referències bibliogràfiques, la preparació de

taules i figures, revisions de format i ortografia.

Suport en la coordinació de processos de revisió interna i externa d’informes

(contactes amb col·laboradors, enviament i recepció de documentació).

Suport en el control de la qualitat de la informació subministrada pel projecte.

Suport en l’organització de reunions.

Requisits de participació:

Titulació universitària de llicenciatura, grau o equivalent, o bé capacitació

provada en relació amb l’àmbit funcional del lloc de treball. En aquets cas, és

requisit imprescindible acreditar també estar en possessió d’una titulació

universitària de diplomatura o equivalent.

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana.

Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa

Aspectes a valorar:

- Acadèmics

[4 punts]

Titulació Universitària o Grau en Ciències de la Salut

[2 punts]

Es valorarà coneixements i/o experiència en l’àmbit de la salut o de l’avaluació

(projectes, programes i/o recerca.

[0,5 punts]

Es valorarà formació complementària, en l’àmbit de la medicina preventiva i

salut pública, epidemiologia, gestió sani

tària o polítiques públiques i socials.

[1

punt]

Es valorarà la realització de cursos de comunicació científica i de tècniques

d’investigació qualitativa i quantitativa.

[0,5 punts]

- Experiència en llocs de treball similars.

[4 punts]

Experiència mínima de 2 anys com a tècnic o personal de suport en l'àmbit de

les ciències de la salut i la vida, la sociologia o ciència política, els serveis

sanitaris i socials.

[2 punts]

Experiència prèvia en la realització de treballs de camp (enquestes, recollida i

gestió de dades, grups focals, entrevistes en profunditat).

[1 punt]

Experiència prèvia en projectes de recerca en salut, ciències socials o TIC

d’àmbit nacional i internacional competitius i/o finançats amb fons europeus.

[0,5 punts]

Experiència prèvia en la redacció de protocols, informes i articles científics, en

l’àmbit de la salut o les ciències socials.

[0,5 punts]

- Idiomes i coneixements ofimàtics

[2 punts]

Es valorarà el coneixement de català a nivell avançat.

[0,5 punts]

Es valorarà el coneixement d’angles a nivell intermedi.

[0,5 punts]

Usuari avançat paquet Office (Powerpoint, Access, Word i Excel.

[1 punts]

- Habilitats personals:

Autonomia de gestió

Persona resolutiva i amb iniciativa i capacitat d'organització

Acostumada a treballar per resultats.

Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris

Capacitat de comunicació oral i escrita en els tres idiomes de treball

Barem de mèrits específic

[apartat 3.1 de les condicions generals]:

a) Per acreditació acadèmica d’acord amb el lloc de treball proposat, fins a 4

punts

b) Per experiència en llocs de treball similar, fins a 4 punts.

c) Per coneixements d’idiomes i eines informàtiques, fins a 2 punts.

El període de rebudes de candidatures s’obre amb la publicació d’aquest anunci i

finalitza

el dia 29 de juliol de 2017, inclòs.

Comitè de Selecció:

President: Antoni Dedeu Baraldés

Suplent: Miquel Argenter

Vocal primer titular: Mireia Espallargues

Suplent: Jillian M. Reynolds

Vocal segon titular: Pau Aguilar

Suplent: Gemma Cabré

Secretari: Miguel Hernández

Suplent: Montserrat Tanyà