Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

L'Acadèmia

Tauler d'anuncis


Convocatòria per la selecció d’un/a facultatiu/va especialista en immunologia
Publicació: 06/09/2018
Referència: 5902
Descripció:

 

 Convocatòria per la selecció d’un/a facultatiu/va especialista en immunologia
Vigència de l’oferta: Fins el 21 de setembre de 2018 Codi de la convocatòria: 04/2018
Centre de treball: Laboratori Central de Mas Blau Localitat: El Prat de Llobregat, Barcelona
1. Requisits:
 Títol d’Especialista en immunologia
 Coneixements dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i 15189.
 No superar a la data de publicació de la convocatòria l’edat reglamentaria de jubilació.
 No haver estat separat del servei de l’Administració Pública per cap expedient
disciplinari, i no tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l’exercici de les
funcions públiques.
 Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques derivades del lloc de
treball.
 Posseir la titulació exigida.
 Tenir coneixements bàsics de la llengua catalana.
 Presentar la candidatura dins el termini establert.
2. Coneixements imprescindibles per assumir les funcions principals del lloc:
 Autoimmunitat:
o Coneixements d’Ac no-òrgan específics (ANAs, anti-citoplasmàtics), Ac. Òrgan-
específics (ICAs, a canti-tiroidales...) i altres Ac: ANCAs, anti-neuronals,... o Coneixements de lectura de IFI.
 Immunoquímica:
o Detecció de proteïnes sèriques, en orina i LCR; determinació dels factors del
complement,; estudi de paraproteïna i proteïnúria de Bence-Jones; estudi de bandes
oligoclonals.
 Immunologia cel·lular:
o Coneixements tècnics i teòrics d’anàlisis i interpretació de subpoblacions limfocitàries CD4/CD8; marcatge fenotípic de fluids biològics...
 Al·lèrgia:
o Coneixements de diagnòstics d’al·lèrgies per components.
3. Característiques del lloc:
 Centre de treball: Laboratori Central de Mas Blau.
 Jornada efectiva: 35 hores/setmana.
 Retribució: Les establertes en el Conveni Col·lectiu que està adscrit l’LRC.
 Horari: a determinar, de dilluns a divendres i una guàrdia de cap de setmana, com a
màxim cada mes, si s’escau.
Pàg.1 de 2

Convocatòria per la selecció d’un/a facultatiu/va especialista en immunologia

Vigència de l’oferta: Fins el 21 de setembre de 2018

Codi de la convocatòria: 04/2018

Centre de treball: Laboratori Central de Mas Blau

Localitat: El Prat de Llobregat, Barcelona

1. Requisits:

Títol d’Especialista en immunologia. Coneixements dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i 15189.No superar a la data de publicació de la convocatòria l’edat reglamentaria de jubilació. No haver estat separat del servei de l’Administració Pública per cap expedientdisciplinari, i no tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l’exercici de lesfuncions públiques.Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques derivades del lloc detreball. Posseir la titulació exigida. Tenir coneixements bàsics de la llengua catalana. Presentar la candidatura dins el termini establert.

2. Coneixements imprescindibles per assumir les funcions principals del lloc:

Autoimmunitat:o Coneixements d’Ac no-òrgan específics (ANAs, anti-citoplasmàtics), Ac. Òrgan-específics (ICAs, a canti-tiroidales...) i altres Ac: ANCAs, anti-neuronals,... o Coneixements de lectura de IFI. Immunoquímica:o Detecció de proteïnes sèriques, en orina i LCR; determinació dels factors delcomplement,; estudi de paraproteïna i proteïnúria de Bence-Jones; estudi de bandesoligoclonals. Immunologia cel·lular:o Coneixements tècnics i teòrics d’anàlisis i interpretació de subpoblacions limfocitàries CD4/CD8; marcatge fenotípic de fluids biològics... Al·lèrgia:o Coneixements de diagnòstics d’al·lèrgies per components.

3. Característiques del lloc:

Centre de treball: Laboratori Central de Mas Blau. Jornada efectiva: 35 hores/setmana. Retribució: Les establertes en el Conveni Col·lectiu que està adscrit l’LRC. Horari: a determinar, de dilluns a divendres i una guàrdia de cap de setmana, com amàxim cada mes, si s’escau. Durada del contracte: 6 mesos, posteriorment, s’avaluarà la continuïtat en funció de les necessitats. Inici del contracte Octubre 2018.

4. Presentació de sol·licituds:

Les persones interessades i que reuneixin els requisits esmentats, hauran d’adreçar-se al correu electrònic: selecciorrhh@lrc.es i enviar Currículum Vitae i carta de presentació. Imprescindible posar com a assumpte de l’ e-mail el codi de la convocatòria.

5. Característiques del procés de selecció:

El procés selectiu consistirà en: Proves d’aptitud o coneixements que hagin de superar, determinant el seu número i naturalesa, si s’escau. Entrevista personal, que versarà sobre el perfil competencial i contingut del lloc objecte de la convocatòria.

Tribunal qualificador:

El tribunal qualificador es compon de: la Direcció de Gestió de Persones (Presidenta), la Direcció Tècnica i/o Direcció Clínica (Vocal) i el Responsable del Departament (Vocal). El/la Secretari/a del Tribunal serà la persona designada en cada cas per la Direcció de la Gestió de Persones.

El Tribunal es reserva la potestat de sol·licitar a les persones aspirants quantes explicacions i acreditacions documentals originals consideri oportunes sense perjudici que els òrgans de contractació tornin a sol·licitar els esmentats originals en el moment de la contractació a la persona seleccionada.

El Tribunal qualificador resoldrà els dubtes que es presentin i prendrà els acords necessaris per al correcte desenvolupament de la convocatòria, reunint-se les vegades que sigui necessari a judici del President/a o quan sigui sol·licitat per una tercera part dels seus membres.

En tot moment el Comitè d’Empresa estarà informat del procés.

Direcció de Gestió de Persones