Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques. Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació en la Política de Privacitat.
Accepto

Estatuts

ACADÈMIA MÈDICA BALEAR

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR


Aprovat a la Junta de Govern de 4 d'octubre de 1995

Ratificat per l'Assemblea General el 29 de novembre de 1995

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DE L'ACADÈMIA MÈDICA BALEAR

CONSIDERACIONS PRELIMINARS

 

 • Art. 1. L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears (ACMCB) a les Illes Balears s'anomena Acadèmia Mèdica Balear (AMB) (art. 43 dels Estatuts de l'ACMCB).
 • Art. 2. El Reglament de règim interior de l'AMB estableix les normes que regulen el funcionament de l'AMB, així com els drets i deures dels seus membres.
 • Art. 3. El contingut d'aquest Reglament ha de subordinar-se als Estatuts Generals de l'ACMBC actualment vigents. Per a qualsevol qüestió no prevista en el present Reglament, l'AMB es regirà per aquests Estatuts.
 • Art. 4. Aquest Reglament substitueix l'anterior Reglament de Règim Interior, i ha de ser aprovat per l'Assemblea General. La Junta de Govern està obligada a fer-lo públic a tots els membres de l'AMB.

 

MEMBRES DE L'AMB

 

 • Art. 5. L'AMB està formada per a) membres numeraris, b) membres corresponents, c) membres agregats, d) membres adjunts i e) membres de mèrit.
  1. a) Membres numeraris: persones amb un títol universitari superior que tingui relació amb les ciències de la salut.
  2. b) Membres corresponents: persones amb un títol universitari superior relacionat amb les ciències de la salut i que no resideixin a les Balears ni a Catalunya.
  3. c) Membres agregats: estudiants universitaris que cursin ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut.
  4. d) Membres adjunts: aquells que posseeixin el títol d'una escola universitària o el seu equivalent, relacionat amb les ciències de la salut.
  5. e) Membres emèrit: numeraris o altres professionals de les ciències de la salut que siguin creditors d'aquesta distinció.
 • Art. 6. Tots els membres de l'AMB poden participar en la gestió de l'AMB i per això tenen dret a reunir-se, a utilitzar tots els mitjans de què disposa l'AMB i a assistir a tots els actes que organitzi. D'altra banda, estan obligats a complir els acords de la Junta de Govern i de l'Assemblea General.
 • Art. 7. Qualsevol membre podrà apel·lar contra les decisions de la Junta de Govern a l'Assemblea General.
 • Art. 8. Per donar-se d'alta a l'AMB s'haurà d'omplir el document que la Secretaria facilitarà a aquest efecte.
 • Art. 9. Els membres de l'AMB podran pertànyer a un màxim de cinc seccions especialitzades.

 

ADMINISTRACIÓ I GOVERN

 

 • Art. 10. L'AMB s'estructura en una Junta de Govern i una Assemblea General.
 • Art. 11. La Junta de Govern de l'AMB serà formada pels membres següents: un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer, un bibliotecari i, com a vocals, tots els presidents de les seccions especialitzades i societats adherides.
 • Art. 12. Els presidents de l'AMB de Menorca i Eivissa seran membres nats de la Junta de Govern.
 • Art. 13. Les atribucions del president són:
  • Convocar, per mediació del secretari, presidir i dirigir les assemblees i les juntes de govern.
  • Representar la Junta de Govern en les relacions exteriors de l'Acadèmia.
  • Signar actes, certificats de Secretaria, correspondència d'ofici i els documents que la Junta de Govern cregui necessaris.
  • Prendre decisions ell sol en casos d'urgència, dels quals donarà compte a la Junta de Govern a la primera sessió que se celebri.
 • Art. 14. La funció del vicepresident serà substituir el president en la seva absència i ajudar-lo en tot el que el president li encarregui.
 • Art. 15. El secretari estarà encarregat de:
  • Donar compte al president de totes les qüestions que hagin de ser tractades a les reunions de les assemblees i la Junta de Govern.
  • Autoritzar, amb la seva signatura, acords, informes, títols, nomenaments, certificats, actes, correspondència d'ofici i altres documents expedits en nom de l'AMB.
  • Ser secretari de la Junta de Govern i de les assemblees.
  • Dur el registre de la correspondència i el dels membres de l'AMB, amb les seves dades personals i professionals i les seccions a què pertanyen, així com el dels membres de cada secció.
  • Convocar les reunions ordenades per la Presidència.
  • Redactar al final de cada curs una memòria, de la qual, després de ser aprovada per la Junta de Govern, es presentarà un extracte a l'Assemblea General Ordinària. Aquesta memòria inclourà les qüestions que marquen els Estatuts de l'ACMCB.
  • Representarà ordinàriament la Junta de Govern en les relacions laborals amb els empleats.
  • Coordinarà l'elaboració del programa d'activitats anual de l'AMB.
  • Vetllarà perquè tots els membres de l'AMB actuïn d'acord amb els Estatuts de l'AMB i el present Reglament de règim interior de l'AMB.
 • Art. 16. El tresorer vetllarà per la recaptació i la custòdia del numerari de l'AMB. Es farà càrrec de satisfer els comptes aprovats per la Junta de Govern i que li siguin presentats amb la signatura del president o del secretari.
  Cada final d'exercici econòmic presentarà, a la Junta de Govern, un estat general de comptes, acompanyat dels documents justificatius i, una vegada aprovat, presentarà aquesta memòria econòmica a l'Assemblea General Ordinària.
  Tots els documents acreditatius del moviment econòmic els conservarà en un arxiu i estaran a la disposició dels membres que vulguin examinar-los.
 • Art. 17. El bibliotecari estarà encarregat de:
  • Ordenar, custodiar i fer un bon ús de la Biblioteca.
  • Comprar llibres, revistes i fascicles i altre material de documentació.
  • Juntament amb el president, discutir els convenis de col·laboració científica amb universitats i altres institucions.
  • Col·laborar amb el secretari i substituir-lo en cas d'absència.
 • Art. 18. Tots els càrrecs de la Junta de Govern tindran una durada de quatre anys. Només és possible una sola reelecció consecutiva per a un mateix càrrec.
 • Art. 19. Per preservar la independència de l'AMB i el seu caràcter exclusivament científic és convenient que els membres de la Junta de Govern no ocupin càrrecs d'especial significança a col·legis professionals ni partits polítics.
 • Art. 20. La Junta Permanent de l'AMB serà composta pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i el bibliotecari. Es reunirà amb periodicitat mensual, per tractar totes les qüestions urgents relatives al funcionament de l'AMB. Les decisions que es prenguin hauran de ser referendades per la Junta de Govern.
 • Art. 21. La meitat dels càrrecs de la Junta Permanent seran renovats cada dos anys: el president es renovarà juntament amb el bibliotecari, i el vicepresident, amb el secretari i el tresorer.
 • Art. 22. L'AMB distribuirà els seus recursos econòmics entre les distintes seccions especialitzades, tenint en compte el nombre de membres de la secció, activitats que ha de desenvolupar i altres qüestions, segons el criteri de la Junta de Govern.
 • Art. 23. La Junta de Govern es reunirà com a mínim amb periodicitat trimestral. Les seves decisions són vinculants per a tots els membres de l'AMB.

 

MECANISME ELECTORAL

 

 • Art. 24. Les eleccions als càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i bibliotecari es faran coincidir amb una assemblea general.
 • Art. 25. La convocatòria d'eleccions es farà 45 dies abans de l'assemblea general.
 • Art. 26. La Junta de Govern designarà una Comissió Electoral formada per cinc membres numeraris que tindran cura de tot el procés electoral. Aquesta Comissió continuarà amb les seves funcions fins a 30 dies després de l'assemblea general.
 • Art. 27. A partir de la convocatòria electoral, transcorreran 20 dies naturals per a la presentació de candidats, i cada candidat ha d'especificar el càrrec per al qual es presenta. Es podran presentar candidatures conjuntes a tots els càrrecs elegibles.
 • Art. 28. Transcorreguts 3 dies, les candidatures seran publicades i proclamades en el tauló d'anuncis de l'AMB, i s'habilitaran 5 dies per posar-hi recursos en contra.
 • Art. 29. Cada candidatura podrà enviar una carta a tots els membres de l'AMB, i l'Acadèmia es farà càrrec d'aquesta tramesa. S'enviarà amb sobres sense l'anagrama de l'AMB per diferenciar aquesta tramesa de les oficials de l'AMB.
 • Art. 30. Podran ser candidats i electors tots els membres numeraris amb més d'un any d'antiguitat. S'acceptaran els vots emesos per correu i rebuts per la Comissió Electoral abans de començar el recompte dels vots, però no s'acceptaran els vots delegats

 

ASSEMBLEA GENERAL

 

 • Art. 31. Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries. Tots els membres de l'Acadèmia tindran dret a assistir-hi amb veu; només tindran dret de vot els membres numeraris, i aquest vot no podrà delegar-se.
 • Art. 32. Les assemblees generals seran convocades amb un temps mínim de 10 dies d'antelació, mitjançant convocatòria escrita a tots els membres de l'AMB, en la qual constarà l'ordre del dia determinat per la Junta de Govern. No es podran tractar altres assumptes que no figurin prèviament a l'ordre del dia.
 • Art. 33. L'assemblea general ordinària es convocarà una vegada a l'any. Es llegirà primerament l'acta de l'assemblea anterior i, a continuació, la memòria de Secretaria i la de Tresoreria.
 • Art. 34. Les assemblees generals extraordinàries es convocaran per iniciativa de la Junta de Govern i quan ho sol·liciti un nombre de membres superior al 15% del total dels de Mallorca, un 15% dels de Menorca o un 15% dels d'Eivissa. L'assemblea s'ha de convocar abans dels 30 dies hàbils següents a la data de sol·licitud.

 

SECCIONS ESPECIALITZADES

 

 • Art. 35. L'AMB, mitjançant la Junta de Govern, podrà crear les seccions especialitzades, relacionades amb les ciències de la salut, que cregui convenient. Ho podrà fer a iniciativa pròpia o a petició, per escrit, d'un mínim de quinze membres numeraris, la majoria dels quals hauran d'estar íntimament relacionats amb la denominació de la nova secció.
 • Art. 36. Si la Junta de Govern ho considera oportú, la secció quedarà constituïda a títol provisional per un any, durant el qual es regirà per una Comissió Gestora, nomenada per la Junta de Govern a petició dels sol·licitants, amb un portaveu, el qual assistirà a les juntes de govern amb veu i sense vot.
 • Art. 37. Passat un any del nomenament de la Comissió Gestora, la Junta de Govern considerarà si és oportuna o no la constitució definitiva de la secció. En cas afirmatiu, en el termini màxim d'un mes, es convocarà l'elecció a president de la secció. Mentrestant, la Comissió Gestora continuarà amb les seves funcions.
 • Art. 38. Les seccions especialitzades seran representades per un president, el qual formarà part de la Junta de Govern.
 • Art. 39. El president de la secció serà elegit cada quatre anys per votació secreta no delegada, amb el mecanisme següent:
 • El president de la secció, en acabar el mandat, convocarà una junta general extraordinària de la secció. En l'ordre del dia hi inclourà l'elecció de president i demanarà que es presentin tots aquells que vulguin optar al càrrec.
 • Si només se n'hi presenta un, serà nomenat automàticament. Si són més d'un, el president convocarà una nova junta, en el termini màxim d'un mes, per dur a terme l'elecció definitiva. Mentrestant, continuarà en el càrrec de president en funcions. Acabat el procés, comunicarà a la Junta de Govern el resultat d'aquesta elecció.
 • En el cas que el president de la secció no convocàs aquesta elecció, en un termini de temps raonable, a criteri de la Junta de Govern, aquesta ho podrà fer directament per tal de facilitar la continuïtat de la secció.
 • Art. 40. Només podran ser candidats i electors al càrrec de president de la secció els membres numeraris amb un mínim d'un any a la secció.
 • Per ser president d'una secció s'haurà de tenir obligatòriament una titulació o exercir una professió que estiguin íntimament relacionades amb la denominació de la secció.
 • Art. 41. El president de la secció podrà nomenar un secretari, que el podrà substituir a la Junta de Govern quan ell no pugui assistir-hi.
 • Art. 42. El president de la secció serà responsable de totes les qüestions relacionades amb les activitats que realitzi la secció.
 • Art.43. La Junta de Govern podrà decidir donar de baixa una secció especialitzada quan es doni una de les situacions següents:
  • Més de dos anys sense realitzar cap activitat científica.
  • Impossibilitat de nomenar president de la secció.
  • En aquest cas, la Junta de Govern comunicarà, per escrit, la seva decisió als membres de l'extinta secció, per tal que puguin adscriure's a un altra de les seccions de l'AMB.
 • Art. 44. Els membres adjunts podran crear una secció especialitzada, tal i com preveuen els Estatuts de l'ACMCB.

 

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES I CULTURALS

 

 • Art. 45. L'AMB podrà dur a terme activitats científiques i culturals per iniciativa de la Junta de Govern o de les seccions especialitzades o societats adherides.

  La Junta de Govern podrà no autoritzar aquelles activitats que, segons el seu parer, no s'atinguin a l'esperit de l'article 2n dels Estatuts de l'ACMCB o incompleixin algun apartat d'aquests Estatuts o del present Reglament.
 • Art. 46. Les activitats de l'AMB es regiran pel Reglament per a les activitats de l'Acadèmia Mèdica Balear de l'annex I, aprovat en la Junta de Govern de 4 d'octubre de 1994.
 • Art. 47. El president de la secció especialitzada convocarà junta general ordinària de la secció entre els mesos de maig i setembre de cada any. En aquesta s'haurà de decidir el programa bàsic d'activitats de la secció per al curs acadèmic següent.

  El president haurà de comunicar aquest programa, o almanco el del primer trimestre, al secretari de l'AMB, abans del 15 de setembre, per tal de poder coordinar les activitats de les diferents seccions.
 • Art. 48. Un cop acabats els cursos, el president de la secció farà entrega a la Secretaria d'una llista d'assistents. D'aquesta manera es podrà dur un registre oficial.
 • Art. 49. La sessió inaugural del curs acadèmic se celebrarà durant el primer trimestre del curs.

  Les seccions especialitzades iniciaran les activitats a partir de dia primer d'octubre.
 • Art. 50. L'AMB podrà editar qualsevol publicació, periòdica o no, amb el contingut que la Junta de Govern cregui convenient.
 • Art. 51. L'AMB podrà signar convenis de col·laboració científica amb universitats i altres institucions.