Beca de l'Acadèmia per a un projecte de Recerca Clínica

Termini: 01/02/2024
Dotació: La dotació de la Beca serà de 30.000 € i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu. Els 30.000 € es faran efectius en dos lliuraments: un de 15.000 € a la concessió de la Beca i l’altre, de 15.000 €, al lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica.

Objectiu

Beca destinada a premiar un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut.

Bases

Per optar a la beca és imprescindible:

1. Omplir el formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, i adjuntar els següents documents:

   1.a. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de la beca, (Investigador principal, que ha de ser soci de l’Acadèmia amb una antiguitat mínima de 2 anys, els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències).
   1.b. Currículum vitae abreujat i actualitzat de tots els signants.
   1.c. Certificat del responsable del Centre o institució on s’hagi de realitzar el treball, avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització. Aquest certificat s'ha d'emetre en el paper oficial del centre on s'hagi de realitzar el treball .
   1.d. Certificat oficial definitiu d'aprovació del projecte del Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC) on consti també el nom del primer signant de la sol·licitud, investigador principal.

A efectes de la tramitació a tots els documents ha d’haver-hi un únic investigador principal. Poden haver-hi altres investigadors principals dins de la investigació.

En cas de necessitar més espai o si calgués adjuntar més documentació es pot incorporar a l’annex.

2. Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d’un becari de grau universitari específicament per aquest projecte de Recerca, durant el temps que duri la realització del projecte d’investigació.

3. Seran valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents especialitats i/o siguin de base poblacional (englobant assistència primària i hospitalària).

4. La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2024. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura. 
Es valorarà la presentació en català de la beca, encara que aquesta es pot presentar en català, castellà o anglès. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades.

5. A la sol·licitud ha de constar tot l’equip investigador i tant l’IP com almenys el 50% dels altres membres de l'equip han de ser socis de l’Acadèmia (excepte els becaris, que formen part de l’equip investigador) amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències). En cas que li sigui atorgada la beca o el premi, caldrà que es mantinguin com a socis fins al lliurament del resultat de la recerca i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.

6. Cada Investigador Principal només podrà presentar una candidatura a aquesta beca. I en la mateixa convocatòria només podrà presentar la seva candidatura a la Beca de Recerca Clínica i a la Beca de Recerca Bàsica cas de tractar-se de dos projectes diferents.

7. El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.

8. La dotació de la Beca serà de 30.000 € i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu. Els 30.000 € es faran efectius en dos lliuraments: un de 15.000 € a la concessió de la Beca i l’altre, de 15.000 €, al lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica. Si passats 2 anys no es presenta la finalització del treball no es cobrarà la segona part de la beca. Es podrà demanar una única pròrroga, de com a màxim 12 mesos. Com a màxim, la meitat de la dotació de la Beca serà destinada al becari.

9. No es podran incloure els overheads en les despeses de la Beca.
S’accepta el material fungible per utilitzar en el desenvolupament del projecte de recerca clínica, no el material inventariable.

L'autor podrà transferir el pagament de la Beca exclusivament al centre on es realitza el projecte d'investigació

10. S’ha de fer constar si el projecte forma part d’un altre projecte més ampli. En aquest cas, s’especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació econòmica del premi en cas d’obtenir-lo.

11. La Beca no es podrà repartir: haurà de ser atorgada a un sol projecte de recerca.

12. La Beca podrà declarar-se deserta i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

13. L’autor o autors lliuraran una ressenya del treball a la revista Annals de Medicina, posterior a la publicació del treball.

14.  Un cop finalitzat el treball de recerca, es podrà fer una presentació en l’acte de cloenda de l’Acadèmia i a les seves Filials.

15. La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a l’autor, el qual haurà de fer constar la subvenció de la Fundació l’Acadèmia en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del treball o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a l’Acadèmia un mínim de dos exemplars de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

16. Qualsevol incidència en el desenvolupament de la recerca serà dirimida pel coordinador del Tribunal de la beca i per la resta de membres i, en última instància, per la Junta de Govern de l’Acadèmia.

17. La Beca serà lliurada conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 21 de maig de 2024.

18. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.

19. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2024), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.