Beca Agustí Pumarola

Termini: 01/10/2023
Dotació: 29.500€

Bases

Beca "Agustí Pumarola"

Convocatòria 2023

 

BASES DE LA CONVOCATORIA

 

OBJECTIUS

 

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca la Beca AGUSTÍ PUMAROLA 2023, que te com a objectiu finançar projectes de recerca predoctorals, relacionats amb les malalties infeccioses i la microbiologia clínica, amb la finalitat principal d’elaborar una Tesi Doctoral.

 

 

La dotació de la beca serà de 29.500 euros.

 

 

CARACTERISTIQUES

La convocatòria posseeix les següents característiques:

 • Dirigida a investigadors predoctorals, amb l’objectiu d’augmentar la massa d’IP de la Societat
 • Els projectes es realitzaran en un màxim de 2 anys. Al final d’aquest termini, els resultats s’hauran de presentar a les Jornades de la Societat

 

 

REQUISSITS

 • Ser soci de la SCMIMC amb un mínim d'un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
 • Tenir una titulació universitària en l'àmbit biomèdic amb menys de 10 anys d’antiguitat. En el cas d'un resident, aquest ha d'acabar el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca.
 • El projecte s'ha efectuar en un centre català, essent la durada mínima del mateix d’un any i la màxima de 2 anys.
 • El centre on es realitzi el projecte podrà ser el mateix on el candidat desenvolupi la seva activitat laboral o formativa.
 • El sol·licitant haurà d’acreditar documentalment la seva capacitació tècnica per desenvolupar el projecte.
 • El candidat no podrà gaudir, al mateix temps, d’altres beques o subvencions públiques o privades. En el cas de disposar d'un salari que impliqui una relació laboral o estatutària, haurà de comunicar-ho en el moment de la sol·licitud de la beca, especificant la remuneració anual, que en cap cas serà superior a 24.000 euros.

 

 

SOL.LICITUT I DOCUMENTACIO REQUERIDA

Els sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent:

 • Sol·licitud, on s’especifiquen les dades d'afiliació del candidat, nom de la persona especialista que tutelarà el desenvolupament del projecte i la durada del mateix (document 1).
 • Compromís escrit de la persona especialista que avala el sol·licitant o, en el seu defecte del representant del servei / centre on es realitzarà el projecte (document 2).
 • Memòria del projecte a realitzar, que ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte (document 3).
 • Currículum abreujat del sol·licitant (document 4).
 • Declaració d'ingressos anuals si hi ha una activitat laboral o estatutària simultània (document 5).

 

 

PLAÇ DE PRESENTACIO

. Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu electrònic.. La concessió de la beca es durà a terme durant les Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses Microbiologia Clínica

 

 

DOTACIO ECONOMICA

El finançament del projecte serà de 29.500 euros i estarà destinat exclusivament a l’investigador, pel desenvolupament del projecte.

 

 

COMISIO D’AVALUACIO

El jurat estarà composat per cinc persones: tres membres de la Junta Directiva de la SCMIMC i dos socis de la mateixa Societat, sempre que cap d’aquestes persones tingui conflicte d’interessos. Entre aquestes cinc persones nomenaran un President del tribunal. El veredicte es considerarà com a inapel·lable i la beca podrà ser declarada deserta.

 

 

COMPROMISOS

El becari es compromet a:

 • Desenvolupar el projecte amb una durada mínima d'un any i màxima de dos.

 

 

 

 • Iniciar el projecte, un cop concedida la beca, no més enllà del 15 de gener de l'any següent a la concessió de la mateixa. En el cas d'un resident que acabi el període de formació durant el curs acadèmic corresponent a l'any de concessió de la beca, el projecte s’iniciarà a la finalització de la residencia. En circumstàncies especials i mitjançant autorització prèvia es podrà retardar l'inici del mateix.
 • Presentar els resultats durant les Jornades de la SCMIMC de l'any següent a la finalització de la beca.
 • A totes les comunicacions a congressos o publicacions científiques derivades del projecte, s’hi haurà de fer constar a la SCMIMC

 

 

 

 

Els sol licitants accepten les bases d’aquesta convocatòria i es comprometen a facilitar a la Secretaria de la SCMIMC un informe final del projecte en un període no superior als tres mesos subsegüents a la finalització del mateix.

 

 

 

La sol·licitud degudament firmada es presentarà seguint les instruccions del document word disponible en la pàgina web : www.scmimc.org. La secretaria de la SCMIMC comunicarà la recepció de la sol·licitud, en el termini d’una setmana.