Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

Termini: 01/10/2023
Dotació: 2 premis de 1.000€ cadascun

Bases

Premi  Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral

(Convocatòria 2023)

 

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca dos Premis a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en qualsevol titulació universitària en l’àmbit Biomèdic, llegida durant l’any 2022, d’acord amb les bases següents:

 

1. Els temes de les tesis han d'estar relacionats amb qualsevol dels diferents aspectes de les Malalties Infeccioses (una)  o la Microbiologia Clínica (l’altre): assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents…

 

2.La dotació de cada premi serà de 1.000€ cadascuna.

 

3. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat mínima d’un any i estar al corrent del pagament de les quotes.

 

4. Es valorarà com a mèrit l’haver finalitzat l’especialitat en els darrers 15 anys.

 

5. Els sol·licitants hauran d’aportar en arxiu electrònic la documentació següent:

  • Tesi Doctoral en format pdf i els PDF de cada article que formin part de la tesi.
  • Certificació de la data de lectura.
  • Currículum Vitae
  • Dades de filiació: nom i cognoms, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic.

 

6. La sol·licitud anirà adreçada:

Secretaria de la SCMIMC.

Att. Xavier Nieves (Premi SCMIMC Tesi Doctoral – Dr. Gabriel Rufí)

Correu electrònic: xaviernieves@academia.cat

 

7. Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu electrònic.

 

8. Aquesta convocatòria és compatible amb la sol·licitud al Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació. Tanmateix, l’obtenció dels dos premis és incompatible.

 

9. Es valorarà com a mèrit que el treball s’hagi realitzat en l’àmbit de la xarxa sanitària catalana.

 

10. El jurat estarà integrat pels membres de la Junta Directiva de la SCMIMC (sempre que no tinguin conflicte d'interessos). En aquest cas la Junta elegirà un o diversos socis sense conflicte d'interessos amb els sol·licitants. La decisió del jurat serà inapel·lable. El premi podrà ser declarat desert.

 

11. El lliurament dels premis es farà durant les Jornades de la SCMIMC.

 

12. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases