Premi Sanofi a la millor iniciativa en l’àmbit de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació

Termini: 01/10/2023
Dotació: 2.500€

Bases

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC), amb el patrocini de Sanofi-Pasteur, convoca el premi a la millor iniciativa en l’àmbit de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació, d’acord amb les bases següents:

 1. El tema del projecte ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació: aspectes microbiològics, assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents...
 2. Les iniciatives poden ser tecnològiques, de gestió assistencial, divulgatives o de recerca i poden ser part, però no necessàriament, del desenvolupament d’ una tesi doctoral.
 3. Les iniciatives que es presentin han d’haver estat exposades o publicades durant els anys 2022 o 2023 o bé estar en disposició de documentació que acrediti que es realitzaran durant el 2023.
 4. La dotació del premi serà de 2.500€.
 5. Per poder optar al premi és requisit indispensable ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat d’un any com a mínim i estar al corrent del pagament de les quotes. Es poden presentar socis a títol individual o en grup.
 6. Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent:
  • Memòria del projecte realitzat o  a realitzar, que ha d'incloure un resum, antecedents, objectius, hipòtesis, metodologia i utilitat pràctica del projecte.
  • Currículum vitae.
  • Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.
 7. La sol·licitud anirà adreçada a:

            Secretaria de la SCMIMC.

            Att. Xavier Nieves (Premi SCMIMC Iniciativa).

            Correu electrònic: xaviernieves@academia.cat

 1. Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu electrònic.
 2. Aquesta convocatòria és compatible amb la resta de premis. Tanmateix, l’obtenció de dos premis és incompatible.
 3. Es valorarà com a mèrit que el treball s’hagi realitzat en l’àmbit de la xarxa sanitària catalana.
 4. El jurat estarà integrat per un representant de Sanofi-Pasteur amb veu però sense vot i 5 membres de la Junta Directiva de la SCMIMC, sempre que no tinguin conflicte d'interessos. En cas que n’hi hagués, la Junta escollirà un o diversos socis sense conflicte d'interessos amb els sol·licitants.
 5. La decisió del jurat serà inapel·lable. Els ajuts podran ser declarats deserts.
 6. El lliurament del premi es farà durant les Jornades de la SCMIMC.
 7. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.