Activitats extraacadèmiques

Medalles i Plaques al Mèrit Sanitari Josep Trueta.
.

Us fem arribar comunicació de l’Hble. Sr. Manel Balcells i Díaz, conseller de Salut, en relació a la nova convocatòria de les Medalles i Plaques al Mèrit Sanitari Josep Trueta.

Podeu consultar les modificacions en el nou Decret 87/2024, de 30 d’abril, de la Medalla i la Placa Josep Trueta al Mèrit Sanitari i en la resolució SLT/1894/2024, de 29 de maig, per la qual s'obre la crida oberta a la presentació de candidatures per a la concessió de la Medalla i la Placa Josep Trueta al mèrit sanitari per a l'any 2024, publicada el passat 3 de juny.

A continuació us fem un breu resum de les principals modificacions al nou marc normatiu d’atorgament de la Medalla i la Placa Josep Trueta:

· Ampliació de l’àmbit subjectiu de la distinció: reconeixement de mèrits o contribucions d'òrgans sense personalitat jurídica o col·lectius que fins al moment tenien vedada la possibilitat de ser-ne beneficiaris per no acreditar la condició de persona jurídica.

· Sistema de presentació de candidatures: participació més oberta amb la utilització de mitjans digitals. Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament a través dels portals de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

· Regulació del jurat: garantir una representació i participació mantenint una composició paritària per raó de gènere i una representants de la societat civil.

· Introducció de criteris de paritat de gènere per a la concessió de les Medalles Josep Trueta en les distincions i en cada edició .

· Fixació de la data de l'acte de lliurament del reconeixement i aquells aspectes necessaris per garantir el compliment dels principis de publicitat i transparència.

· Possibilitat de revocar la distinció si vinguessin en coneixement posterior actes o circumstàncies que comportessin algun tipus de demèrit sobre la persona o entitat reconeguda.

Podeu fer arribar les vostres propostes mitjançant el següent enllaç.

 

Salutacions cordials,

 

Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Convocatòria Premis del Curs 2024

I. PREMI EN HONOR DE L’ACADÈMIC DR. FRANCESC SALVÀ I CAMPILLO

És el premi més antic de l’Acadèmia, atorgat per primera vegada l’any 1792. S’atorgarà al primer signant d’un treball relacionat amb la temàtica d’alguna de les quatre seccions de l’Acadèmia: Ciències bàsiques, diagnòstiques, terapèutiques i afins – Medicina – Cirurgia, Ciències mèdiques socials i afins que hagi estat publicat a una revista indexada al Journal Citation Report (JCR). Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

II.PREMI DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins dels dos anys naturals anteriors a la convocatòria del premi) i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR). Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

III.PREMI DR.LLUÍS SAYÉ D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA I HUMANITATS MÈDIQUES.

Aquest premi recull part de la tradició dels antics premis de Topografies Mèdiques, de Medicina i Sanitat Comarcals i del Doctor Lluís Sayé. S’atorgarà al primer signant d’un treball inèdit d’història de la medicina o sobre les humanitats relacionades amb la professió, en l’àmbit cultural de la llengua catalana o occitana. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

IV.PREMI AL MILLOR TREBALL FI DE GRAU

Aquest premi s’atorgarà al millor Treball de Fi de Grau de l’àmbit de les Ciències de la Salut defensat en una universitat catalana el curs anterior de la convocatòria del Premi. El treball presentat podrà ser un treball de recerca, bibliogràfic o similar que hagi obtingut una qualificació mínima de 8. Caldrà adjuntar un exemplar del TFG, la data de defensa i el document que certifiqui la qualificació obtinguda. La RAMC lliurarà el Diploma que acrediti al guanyador.

V.PREMI PROFESSOR JOAQUÍN BARRAQUER Aquest premi vol distingir el millor treball d’oftalmologia publicat en revistes nacionals o estrangeres indexades al JCR, durant els dos anys anteriors a la convocatòria. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

VI. PREMI DE LA FUNDACIÓ CATALANA DE TRASPLANTAMENT Serà concedit a l’autor espanyol que consti com a primer signant del millor article sobre trasplantament publicat en l’any anterior a la convocatòria del Premi. D’acord amb el conveni vigent aquest premi serà guardonat amb el títol d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC. Per més detalls consultar la convocatòria a FCT http://www.sctransplant.org/indexcat.html

VII. PREMI A LA MILLOR TESI DOCTORAL EN L’ÀMBIT DE L’ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA (PART CLÍNICA, FÍSICA O BIOLÒGICA)

Aquest premi s’atorgarà a l’autor d’una tesi doctoral llegida en alguna de les Facultats de medicina de Catalunya, i que els seus resultats hagin estat publicats en revistes indexades al Journal Citation Report (JCR) durant l’any en curs o en els 2 anys previs a la lectura de la tesi. Caldrà presentar fotocòpia de la certificació del dia de lectura (papereta o altre document) i els articles que s’hagin derivat de la tesi doctoral. Aquest premi comportarà el nomenament d’Acadèmic Corresponent per Premi de la RAMC.

 

CONDICIONS GENERALS DELS PREMIS
1. Poden optar-hi tots els titulats en Medicina i altres Ciències de la Salut o titulacions afins, espanyoles i estrangeres.
No poden optar-hi els acadèmics de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
2. No es podrà presentar un mateix treball a diferents premis de l’Acadèmia, ni simultàniament a altres institucions .
3. El material sol·licitat a les bases de cada premi s’ha d’enviar, preferiblement en format pdf i per mitjans electrònics, a la Secretaria de l’Acadèmia (secretaria@ramc.cat). També s’acceptaran els enviament postals al carrer del Carme núm. 47, 08001 Barcelona. En ambdós casos, el termini d’admissió és fins a les 12:00 hores del dia 30 d’octubre de 2024.
4. En el cas del Premi Dr. Sayé d’Història de la Medicina i Humanitats Mèdiques, es presentaran dos sobres sota un mateix lema. El primer contindrà les dades d’identificació de l’autor/a i, al menys, una forma de contacte i, el segon, un llapis de memòria amb el treball en format pdf, sense cap tipus d’identificació que permeti reconèixer la autoria, ni al llapis ni al treball.
5. L’Acadèmia comunicarà els resultats de les deliberacions als participants abans del 15 de desembre de 2024 i els publicarà a la seva pàgina web. El lliurament del premi es farà en el transcurs de l’Acte d’Inauguració del curs 2025, que està previst a les 12:00 hores del diumenge dia 26 de gener del 2025. És obligada la presència del guardonat per recollir el premi.
6. Tots els treballs restaran dipositats i conservats a l’Arxiu de l’Acadèmia, sense que cap d’ells sigui retornat. En el cas del Premi Dr. Sayé d’Història de la Medicina i Humanitats Mèdiques, el treball premiat passarà a ser propietat de l’Acadèmia, d’acord amb l’article 39 dels seus Estatuts.