Premi Josep Davins i Miralles

Termini: 01/02/2023
Dotació: Hi haurà un únic premi dotat amb 4.000€ que podrà ser ex aequo (l’import es dividiria entre les parts guanyadores) i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.

Objectiu

Premi destinat a guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.

Bases

1.Per optar al premi és imprescindible omplir un formulari de sol·licitud segons model, degudament signat manual o digitalment, on consti: les dades del sol·licitant i membres de projecte; nom i cognoms, telèfon i correu electrònic i  professió, així com el títol del treball presentat.
Així com un document 1 amb:
    - Document 1. El projecte sense identificar amb les característiques següents:
       A. Extensió: de 4 a 8 fulls d’extensió, de 30 línies per full i 70 caràcters per línia. En aquest document no hi figuraran els autors ni el lloc de treball, ni cap dada que els pugui identificar.
       B. Apartats (orientatius):
 1. Títol
 2. Justificació i situació prèvia del tema
     a. Definició del problema i/o oportunitat de millora
     b. Mesura de la situació de millora de la qualitat: indicadors de mesura
 3. Objectius de millora:
     a. Objectiu principal. Mesurat amb els resultats esperats
         1) Justificació de l’objectiu
         2) Comparació amb d’altres
         3) “Bench” (el millor)
 4. Pla d’acció:
     a. Justificació
     b. Temporalitat
     c. Intervenció
     d. Recursos
     e. Responsables de les accions
     f. Aplicacions del pla d’acció
       1. Desviacions del previst
       2. Motiu de la desviació
 5. Resultats assolits i lliçons apreses2. La presentació dels projectes es farà enviant tota la documentació en format Word o PDF per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 1 de febrer de 2023. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia. Aconsellem que les candidatures es presentin com a mínim 48 hores abans de la data límit per a donar marge a solucionar, si s’escau, possibles incidències de caire administratiu que puguin implicar la no acceptació a tràmit de la candidatura.
Totes aquelles candidatures que es rebin al servidor de l’Acadèmia amb posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades.


3. Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció Primària. Els projectes hauran de ser grupals. Almenys un 50% dels participants hauran de ser socis de l’Acadèmia i de la CAMFiC amb una antiguitat mínima de dos anys (els quals han de ser anteriors al termini final de presentació establert en aquestes bases i sense intermitències) i estar al corrent de pagament de les quotes de l'Acadèmia, de la CAMFiC i, de les Societats i de les Filials de les quals sigui soci/a.


4. Es valoraran positivament els treballs multicèntrics i multiprofessionals, i orientats a la millora de la pràctica assistencial, tenint en compte la rellevància per a la millora de la qualitat assistencial, el caràcter innovador del projecte i l’actualitat del tema.


5. Els treballs presentats podran ser publicats per la CAMFiC.


6. Hi haurà un únic premi dotat amb 4.000€ que podrà ser ex aequo (l’import es dividiria entre les parts guanyadores) i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.


7. El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.


8. El Premi serà lliurat conjuntament amb la resta de premis de l’Acadèmia en el transcurs de l’Acte de Lliurament dels Premis i Beques de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, que se celebrarà el 23 de maig de 2023.


9. Pel fet de presentar-s’hi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria.


10. Totes aquelles candidatures presentades que, en finalitzar la data límit de presentació (1 de febrer de 2023), els manqui alguna documentació o algun requisit sigui incorrecte, d'acord amb les bases publicades, automàticament seran desestimades, essent informat el candidat dels motius.

Tribunal

1. El Jurat del Premi “Josep Davins i Miralles” inclourà membres de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, dos membres del Grup de Qualitat i Seguretat de la CAMFiC, un dels quals en serà el coordinador. Els membres del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la seva independència, fins a la data de lliurament dels Premis.

2. La decisió del Jurat serà inapel·lable, i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes presentats, excepte a títol individual i referida al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho.